Zaawansowana Opieka Systemowa

Sprawne funkcjonowanie systemów informatycznych jest jednym z kluczowych elementów decydujących o
sprawnym funkcjonowaniu organizacji, a więc i o rynkowym sukcesie przedsiębiorstwa. Różnorodność środowisk informatycznych sprawia, że firma podejmująca się kompleksowej opieki nad systemem IT musi legitymować się, poza niezbędnymi certyfikatami i autoryzacjami, także doświadczeniem i szerokim zapleczem technologicznym.

Siłą MGM Systems S.A. jest grupa konsultantów oraz inżynierów, których doświadczenie
budowane było na przestrzeni ponad 15 lat w uznanych Firmach Integratorskich.

Outsourcing usług informatycznych to wypracowany przez MGM model współpracy z Klientami
zapewniający maksymalizację ciągłości działania biznesu Klienta poprzez stały nadzór i wsparcie dla infrastruktury sprzętowej, systemowej i aplikacyjnej stanowiącej podstawę działania systemów biznesowych.

Wsparcie zewnętrznej firmy w zakresie obsługi informatycznej świadczone przez MGM niesie dla Klientów szereg korzyści:

 • Stały nadzór w trybie 24×7 nad całością lub częścią infrastruktury IT połączony  z automatycznym powiadamianiem Klienta o możliwości wystąpienia awarii zanim jeszcze do niej dojdzie i wykonaniem działań zapobiegawczych,
 • Obsługę zgłoszeń:
  • Incydentów (czyli awarii pojawiąjących się raz na jakiś czas nie mających cech
   powtarzalności)
  • Problemów (czyli incydentów, które powtarzają się regularnie)
  • Zapotrzebowania (na zmianę konfiguracji systemów, zakupu sprzętu itd.)
 • Obsługa zgłoszeń odbywa się dzięki  dedykowanemu dla Klienta systemie HelpDesk, który umożliwia całkowitą kontrolę nad przebiegiem zgłoszenia wraz z pełnym raportowaniem o statusie zgłoszeń zgodnie z ustalonym cyklem,
 • Dedykowanych do obsługi Klienta inżynierów wraz z Koordynatorem Działu Serwisu, którzy zapewniają nieprzerwany dostęp do usług firmy MGM Systems i pełną wiedzę o stanie systemów informatycznych Klienta (pojedynczy informatyk zatrudniony u Klienta może: pójść na chorobowe, zwolnić się – generalnie może stanowić tzw. Pojedynczy punkt awarii)
 • Dostęp do specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych (z wielu względów – głownie finansowych – klient może nie chcieć posiadać grupy specjalistów zatrudnionych w firmie – MGM umożliwia dostęp do takich osób w o wiele
  atrakcyjniejszej dla Klienta cenie)
 • Wsparcie Klienta w zakresie rozwoju jego platformy zgodnie z kierunkami z jakimi rozwija się biznes – tworzenie planów rozwoju środowiska informatycznego, wsparcie przy tworzeniu budżetów dla Działu
  Informatyki,
 • Jednoznaczna Umowa o świadczenie usług Opieki Systemowej ze zdefiniowanymi czasami:
  • Reakcji na zgłoszenie,
  • Naprawy awarii
  • Dostarczenia potrzebnej Klientowi usługi, systemu, sprzętu

 

Umowa świadczenia usług Opieki systemowej:

 • Jasno wskazuje na obowiązki firmy MGM wynikające ze świadczenia usług opieki
  systemowej i nakłada odpowiednie kary za niewywiązywanie się z nich,
 • Określa zryczałtowaną kwotę miesięczna za jej prowadzenie,
 • Daje Klientowi również stawki dla projektów związanych z rozbudową systemów
  informatycznych, które nie są objęte zryczałtowaną kwotą miesięczną.

 

Z doświadczeń MGM wynika, że prowadzenie Opieki Systemowej wymaga zawsze czy to od Klienta czy też od firmy MGM oddelegowania osoby  zajmującej się na miejscu w siedzibie Klienta drobnymi naprawami i wsparciem przy podstawowych problemach takich jak np. zacięty w drukarce papier.

Stąd też wynikają dwa główne modele prowadzenia Opieki Systemowej:

 • Pełny outsourcing zasobów informatycznych – w takim przypadku Klient nie zatrudnia u siebie osoby zajmującej się środowiskiem IT – osoba taka zostaje oddelegowana do Klienta przez MGM w pełnym wymiarze czasu
 • Częściowy outsourcing zasobów informatycznych – w takim przypadku Klient posiada w swoich strukturach dedykowaną osobę lub dział informatyki a firma MGM zapewnia wsparcie w tych obszarach, w których Klientowi  i/lub dodatkowo oddelegowuje inżyniera w niepełnym wymiarze czasu do wsparcia na miejscu o ile istnieje taka potrzeba.